DRILL Blog and News

April Blog: Towards Independent Living in Wales

Vin West

The way that a government treats those who have the least power is a fair rule of thumb as to its level of civilisation.

 

These are hard times, as evidenced by the nightly news. UK government “welfare reform”, public service cuts and other neoliberal policies have had a huge impact on disabled people’s lives.

 

The UK Government is currently under investigation by the United Nations for alleged breaches of disabled people’s human rights, as set out in the UN Convention on the Rights of Disabled People.

 

Here in Wales we are fortunate to have seen government with a human face. The Welsh Labour government has provided some protection against the worst impacts of ‘austerity’ cuts, whilst also putting in place a Framework for Action on Independent Living. Although this has yet to translate into real improvements to disabled people’s lives, it is certainly a step in the right direction.

 

In contrast, despite major concerns of a potential negative impact on disabled people’s lives, the UK Government handed ILF funding to local authorities in England, without ‘ring-fencing’. As a result, many ILF recipients are facing desperate situations as their funding is cut.

 

In the Appeal Court Mrs Justice Andrews referred to “the inevitable and considerable adverse effect which the closure of the fund will have, particularly on those who, as a consequence, will lose the ability to live independently.”

 

In Wales the Minister of Health & Social Services, Mark Drakeford AM, held a consultation about how to best handle the ILF closure. This provided significant support for an option to establish a National Independent Living Scheme in Wales, similar to the Scottish ILF, which disabled people in Northern Ireland are also able to access.

 

Instead, funding was transferred to Welsh local authorities via the Welsh Independent Living Grant with conditions attached, distinguishing it from the arrangement in England. Discussions are on-going to agree an approach when the grant ends in 2017.

 

The Welsh Government adopted the Social Model of Disability in 2002. Whilst there is still a long way to go to implement it in practice, the social model, the Framework for Action on Independent Living and the UN Convention on the Rights of Disabled People have all influenced the new Social Services and Well-being (Wales) Act.

 

This requires local authorities to concentrate not just on the wellbeing of citizens in a vague sense, but on individuals’ own interpretation of what wellbeing means to them. The Act places citizens’ “voice and control” at its centre and promises access to independent advocacy under certain circumstances.

 

The Act has also outlawed the notorious 15 minute visits to people needing support at home. And it introduces the concept of Citizen Directed Support, which aims to put disabled people and other service recipients firmly in the driving seat when decisions are made about their support and care.

 

Welsh Government has also just held a consultation on the recruitment and retention of domiciliary social support staff, which has a significant impact on the levels and quality of support for disabled people.

 

Whilst some local authorities may resist the new vision of the Social Services and Well-being (Wales) Act, the legislation, together with its codes of practice, do contain the levers to bring about genuine Independent Living in Wales. To make this happen we all need to continue working together co-productively.

 

With independent living now firmly on the policy agenda, there could hardly be a better time to research the subject. My hope is that the DRILL programme can produce both hard and soft evidence to support and accelerate the current direction of travel on making Independent Living a reality in policy and practice.

 

Vin has been a parent Carer for his youngest daughter for 32 years and is an inclusive design consultant. In addition to being a member of the DRILL Wales National Advisory group, Vin chairs his local Access Group, helped found the Gwynedd Direct Payments Forum in 1998, is a member of the Coalition on Charging Cymru, Co-Chair of the Wales Alliance for Citizen Directed Support, and has been appointed to a number of Ministerial Advisory Groups and Technical Groups.

 

Thank you for taking the time to read this blog.  If you would like to find out more about the contents or the author please contact Paul Swann on paul.swann@disabilitywales.org

 


Byw’n Annibynnol yng Nghymru

 

Vin West, aelod o grŵp ymgynghorol DRILL Cymru

 

Mae’r ffordd mae llywodraeth yn trin y bobl ar rengoedd isaf cymdeithas yn adlewyrchu lefel ei gwareiddiad.

 

Wrth edrych ar y newyddion, mae’n glir ein bod yn wynebu cyfnod anodd. Mae “diwygiadau lles” Llywodraeth San Steffan, toriadau gwasanaethau cyhoeddus a pholisïau neo-ryddfrydol eraill wedi cael effaith enfawr ar fywydau pobl anabl.

 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth San Steffan yn destun archwiliad gan y Cenhedloedd Unedig am dorri hawliau dynol pobl anabl, a nodir yng nghonfensiwn hawliau pobl anabl y Cenhedloedd Unedig.

 

Yma yng Nghymru, rydym yn ffodus o gael llywodraeth sy’n deall y pwysau ar ei dinasyddion. Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi lliniaru rhai o effeithiau gwaethaf y toriadau, a hefyd wedi gosod fframwaith gweithredu byw’n annibynnol. Er nad yw hynny wedi arwain at welliannau gwirioneddol mewn bywydau pobl anabl hyd yma, mae’n sicr yn gam tua’r cyfeiriad iawn.

 

Ond er y pryderon mawr am y potensial effaith negyddol ar bobl anabl, mae Llywodraeth San Steffan wedi trosglwyddo cyllid ILF (independent living fund) i awdurdodau lleol yn Lloegr, a heb ddiogelu’r arian hwnnw. O ganlyniad, mae llawer o bobl ar ILF yn wynebu problemau mawr oherwydd gostyngiad yn yr arian maent yn derbyn.

 

Yn y Llys Apêl, cyfeiriodd Mrs Justice Andrews at “yr effeithiau negyddol anochel a sylweddol fydd yn deillio o gau’r gronfa, yn arbennig ar y bobl hynny fydd, o ganlyniad, yn colli’r gallu i fyw’n annibynnol”.

 

Yng Nghymru, trefnodd y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, Mark Drakeford AC, ymgynghoriad i drafod sut orau i ddelio gyda chau cronfa ILF. Arweiniodd hynny at awgrymu cynnig opsiwn i sefydlu Cynllun Byw’n Annibynnol Cenedlaethol yng Nghymru, yn debyg i ILF yr Alban, y mae pob anabl yng Ngogledd Iwerddon hefyd yn gallu defnyddio.

 

Ond, trosglwyddwyd yr arian i awdurdodau lleol Cymru drwy Grant Byw’n Annibynnol Cymru gyda rhai amodau cysylltiedig, sef trefn wahanol i un Lloegr. Mae trafodaethau ar y gweill i gytuno trefn newydd pan ddaw’r grant i ben yn 2017.

 

Mabwysiadwyd y Model Anabledd Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru yn 2002. Er bod dal llawer i’w wneud i’w weithredu’n ymarferol, mae’r Model Cymdeithasol, y Fframwaith Gweithredu Byw’n annibynnol a Chonfensiwn Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig gyda’i gilydd wedi cael dylanwad ar amodau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

Mae’r Ddeddf yn galw ar awdurdodau lleol i ganolbwyntio nid yn unig ar les dinasyddion mewn ystyr amwys, ond ar beth yw lles i’r unigolyn ei hun. Mae rhoi “llais a rheolaeth” yn nwylo dinasyddion yn ganolog i’r Ddeddf ac mae’n addo mynediad i wasanaethau eirioli annibynnol o dan rai amgylchiadau.

 

Yn ogystal, mae’r Ddeddf wedi gwahardd yr ymweliadau 15 munud gwarthus â phobl sydd angen cymorth yn eu cartref. Ac mae’n cyflwyno’r syniad o ‘Cymorth dan Arweiniad Dinasyddion’, gyda’r nod o alluogi pobl anabl ac eraill yn derbyn budd-daliadau i fod yn rhan o’r penderfyniadau am eu cymorth a gofal.

 

Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru newydd gynnal ymgynghoriad ar recriwtio a chadw staff cymorth cartref, sy’n cael effaith sylweddol ar lefel ac ansawdd y cymorth bydd pobl anabl yn derbyn.

 

Efallai bydd rhai awdurdodau lleol yn gwrthod gweledigaeth newydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), ond mae’r ddeddfwriaeth, a’i chodau ymarfer, yn cynnwys mesurau i alluogi byw’n annibynnol gwirioneddol yng Nghymru. Bydd angen i bawb barhau i gydweithio’n effeithiol er gwireddu hynny.

 

Gyda byw’n annibynnol yn elfen gadarn o’r agenda polisi erbyn hyn, dyma’r amser gorau i ymchwilio’r mater. Rwy’n gobeithio bydd rhaglen DRILL yn gallu cynhyrchu tystiolaeth gadarn a meddal er mwyn cefnogi a chynyddu datblygiadau er gwireddu byw’n annibynnol ym meysydd polisi ac ymarferol.

 

Mae Vin wedi bod yn ofalwr ei ferch ieuengaf am 32 blynedd a hefyd yn gweithio fel ymgynghorwr cynllunio cynhwysol. Yn ogystal â bod yn aelod o grŵp ymgynghorol cenedlaethol DRILL Cymru, mae’n gadeirydd Grŵp Mynediad Arfon, helpodd i sefydlu Fforwm Taliadau Uniongyrchol Gwynedd yn 1998, mae’n aelod o Gynghrair Codi Tâl Cymru, yn gyd-gadeirydd Cynghrair Cymorth dan Arweiniad Dinasyddion Cymru, ac wedi’i benodi i wasanaethu ar nifer o grwpiau ymgynghorol a grwpiau technegol gweinidogol.
Vin West
Cadeirydd
Grŵp Mynediad Arfon
01286 880761
07771 536760
Glyn Dŵr
Llandwrog Uchaf
Caernarfon
LL54 7RA
vinwest@icloud.com

 

DRILL Roadshow Reports

 

The DRILL Programme, through its national partners, has now completed over 18 DRILL Roadshows across Northern Ireland, Scotland, Wales and England.  The purpose of which was to determine how research and piloting would contribute most to achieving independent living.

 

The DRILL Roadshows were based on the principles of co-production involving Disabled People Organisations (DPOs) from across the impairment spectrum, disabled people, academics, policy makers and senior practitioners.

 

Over 640 people were directly engaged and many more indirectly through social media, with disabled people in the majority.  National Advisory Groups (NAGs) received a draft report and further engagement was undertaken to satisfy the equality and diversity values of DRILL.

 

The 4 Reports will now inform the basis upon which the Programme will proceed and the reframing of the DRILL Themes for research and pilot projects.

 

 

DRILL Roadshow Report – Northern Ireland

DRILL Roadshow Report – England

DRILL Roadshow Report – Scotland

DRILL Roadshow Report – Wales

Adroddiad Sioeau Teithiol & Cysylltu Cymru

 

Thank you to all who have participated so far with DRILL.  Please stay in touch.

March Blog – Change

Ursula Marshall

 

If we want change now is the time to do something about it. DRILL will provide us with the vehicle to effect this change.

On Sunday 14 December 2003 my life changed forever.  I had taken several hours and umpteen attempts to get downstairs and had no clue what was happening to me.

The previous evening I had been to two work functions – you know the sort – networking! Anyway I was feeling very tired but put it down to the flu and chest infection I had had all week.

I had been experiencing other strange manifestations that week – pins and needles, loss of balance at strange times and an overwhelming sense of weariness.  That night I finished up in The Royal Hospital in Belfast and I haven’t been up my stairs since.

What I didn’t know then but I know now is that I was about to become 1 in 5 of a constituency known as ‘The Disabled’!

I’ve also learned a few other statistics in relation to my condition. GBS affects approximately 1500 people a year in the UK.  Of these about 90% recover in 2 years. The other 10% have varying degrees of recovery including 1% who die. Apparently I was very close to the 1% but am lucky to have dodged that one. So I am the 1 in 10.

Listening to the news at the end of 2015 there was a report that the Disability Discrimination Act was 20 years old.  The clip showed demos and protests by people with disabilities prior to this legislation being enacted. This was followed up in Disability Discrimination Order in 2006. How lucky I am that I came to this world after these things happened and not before.

In the intervening years since becoming disabled I have had to adjust to doing things differently and dread to think how I would have coped had the world around me not begun to change. I have used both pieces of legislation in my new life to challenge complacency in regard to compliance.

It would seem then that the effective way to bring about change is to make a nuisance of yourself in a very public place!  But I think the ground work has been done by those pioneers of the 80’s and early 90’s and it is up to us to build on that and the best way to do it is to arm ourselves with relevant and current information and that is why DRILL is so exciting.

In 2016 DRILL is part of an environment in which the implementation of the UN Convention the Rights of Persons with Disabilities is being ‘discussed’; Northern Ireland government departments are being ‘shuffled’; an election is coming and the new councils are ‘consulting’. There cannot be a better time to provide research results that give solutions to today’s challenges to independent living.

We are being presented with a unique opportunity to fully research any and all aspects of our lives.  This data can then effectively inform policy makers and in turn bring about change which is meaningful. The Lottery has funded a 5 year programme which will involve people with disabilities at all levels. It’s about doing with and not for in regard to it’s approach.  The research will be directed and selected by people with disabilities.

It is vitally important that people with disabilities engage in this fully and I would encourage everyone to avail of this unique opportunity. DRILL will be different – it won’t be piecemeal, it will have depth because the experts will have completed it – the experts being the people who live their lives with disability and are consequently best placed to do it.

So if we want change now is the time to do something about it. DRILL will provide us with the vehicle to effect this change.

Blog post by Ursula Marshall is a member of the DRILL  Northern Ireland National Advisory Group.  She has a 25 year history in the community and voluntary sector on welfare rights, homelessness and women’s issues.  Since 2003 she has been involved in the disability rights through the Cookstown Disability Forum and with Disability Action.

 

Thank you for taking the time to read this blog.  If you would like to find out more about the contents or the author please contact Fiona McMahon on fionamcmahon@disabilityaction.org

 

 

February Blog – Understanding our Lives: the Role of Qualitative Research and Stories

Dr Theo Blackmore

In June 2014 I finished a qualitative oral history video project where I interviewed about twenty disabled people living in Cornwall about their lives. I have been using qualitative research methods for over ten years now, because of the depth of understanding it gives into the lives of disabled people that is not offered by other research methods.


When I had finished these videos I put them up online, on the Vimeo website
 and then advertised them widely throughout the disability community. The videos were watched by people all over the world – I even had one view in Uzbekistan! Several people commented directly to me about the videos, with one person in Sweden saying that my videos were not about Cornwall, “They are about disability!”


And that is the key for me about qualitative research. When we hear other disabled people telling their stories about their lives it resonates with our own experiences. Someone once said that if something is true for one person it is probably true for millions more. In my videos we hear disabled people talking about their time at school, at college, working, volunteering and having a social life. We hear them talking about their real experiences of dealing with their Local Authority, with the Benefits Agency, trying to get on a bus. We hear them talking about being bullied at school, or having people treat them badly in their local town centre.


And we hear about the lovely things that people don’t talk about in relation to disabled people. We hear about their loves, their families, their children, the things that make them laugh, and the things that make them cry.


All these things are what I am interested in – I am interested in ‘normal’ disabled people. When we watch the telly in the evening disabled people very rarely appear. When we do appear it is as a tragic story, a war hero, a super human disabled person who has rowed across the Atlantic or climbed a mountain, or a sob story to try to raise money for some charity or other. Disabled people in the movies are usually the baddie – think about all those disabled James Bond baddies who want to rule the world.


We very rarely see ‘normal’ disabled people just living a ‘normal’ life, along with the rest of the population.


What I tried to do in my video project was to show the lives of regular disabled people in Cornwall. This is really important for all sorts of reasons, not least because it shows us as valued members of our local community who are as important and valuable as everyone else is. It normalises us.


This is very important in the current political climate. While the public sector is slashing Local Authority budgets it always seems like it is we disabled people who are bearing the brunt of these cuts. As part of this Austerity project there is a general thrust in the mainstream media to dehumanise us, to hide us, and to make it acceptable to remove the services from we people who most need them.


We need to present a different picture to the world. As a disabled person myself I find that qualitative research levels the playing field between the person doing the research and the people taking part as research participants. There is no power imbalance – I can ask questions, and they can ask me. It is more like a conversation, it is more relaxed, we have a laugh, they can say things that resonate with my own life, and the whole process becomes less scary. And the results are a whole lot more powerful because of that.


This DRILL Project has the potential to make some real differences to the individual and collective lives of disabled people. As we start to decide and plan our own research agenda we will uncover things that will be really useful to our organisations, our local campaigns, and the way that local services are planned and where they are located. For the first time disabled people are setting the research agenda.


This is also a great opportunity to get some new skills into local Disabled People’s Organisations (DPOs). Local organisations will learn research design, evaluation, interviewing techniques, video and sound recording skills, editing, distribution, research writing, and a whole lot more. DRILL has contacts in Universities who can help DPOs to set a new research agenda, one that suits our own needs.


This is merely the start of the disabled people’s research project. The DRILL Project can help give DPOs the skills to do their own research, so that they can continue into the future. Most Disabled People’s Organisations already do some research – we design, monitor and evaluate our work on a regular basis. We do this is to meet the needs of our funders and partners. This DRILL project provides an opportunity to think for ourselves about the kinds of research that would be useful, and interesting, to ourselves and our organisations.


This project is not only unique here in the UK, but I am not sure there is anything like it anywhere in the world. Disabled people’s stories, and disabled people’s lives, are the most hidden stories. Disabled people have very little voice in today’s culture of “He who speaks loudest is most heard”. This is our opportunity to begin to bring our voices to the fore.


Blog post by Dr Theo Blackmore. Theo has a broad range of professional interests and experience in the field of disability issues. He has worked for several national disability organisations, with many local and regional organisations. He has created 2 local disability charities, as well as numerous disability projects, including a project researching issues around disability and rurality.

Members of the Northern Ireland DRILL National Advisory Group

 

We are delighted to announce membership of the Northern Ireland DRILL National Advisory Group.  As of the 15 December we have 11 confirmed members. 

The current membership provide as individuals a diverse range of experience and knowledge.  Collectively they will provide a wealth of guidance and inspiration.  Being part of the National Advisory Group as an opportunity to be part of a new programme with the potential to make a real difference, in the long term, to the lives of people with disabilities.

This number will grow as we consider those who would like to sit on the National Advisory Group and those who have been recommended to us.

We will meet again on the 15 January 2016 and discuss future membership of the group and the report from the roadshows and engagement events we held in November and December 2015.

 

DRILL Programme Roadshows – Scotland

 

 • Glasgow 30th Nov
 • Edinburgh 4th Dec
 • Dumfries 10th Dec
 • Inverness 16th Dec

 

Have your say on what disability research should focus on!

DRILL (Disability Research on Independent Living and Learning) is a new five year funded research programme that will see disabled people working with academics and policy makers to develop research and pilot projects that will show how they, and people with long term health conditions, can be better supported to live independent lives. The DRILL Programme is starting with a series of roadshows. For more information on the DRILL Programme visit www.drilluk.org.uk or download the DRILL Scotland Programme Information.

We would like to invite you to join our roadshows to help us take forward conversations about approaches that enable disabled people to live independently. Discussions from the roadshows will be used to develop the research priorities for the programme. Underlying DRILL will be partnership between disabled people’s organisations and researchers, with disabled people involved at every stage.

 

The Roadshows will be of particular interest to:

 • Disabled People’s Organisations (DPOs)
 • User led /controlled groups, including those for specific health conditions or mental health
 • Academics and researchers
 • Practitioners from Disability Organisations
 • Policy makers
 • People with lived experiences of disabilities

 

At the roadshows we will:

 • Hear your ideas and insights into how to overcome current barriers to independent living
 • Pin down the current policy context in Scotland and look at opportunities that may be possible with further devolved powers
 • Explore ways in which organisations can work in partnership with researchers on solution-focussed research
 • Discuss new ideas that can be researched, piloted and used to change the policies and practices that affect you.
 • Look at the themes for the research programme and take forward your priorities. Based on the feedback on these themes, the first calls for proposals will go out around April 2016.

 

Scotland Roadshow details:

Glasgow
Venue: Recital Rooms, City Halls, Glasgow
Date: Monday 30th November 2015
Time: 11am – 3.45pm
Book now for the Glasgow Roadshow

 

Edinburgh
Venue: Norton Park Conference Centre, Edinburgh
Date: Friday 4th December 2015
Time: 10.30am – 3.15pm
Book now for the Edinburgh Roadshow

 

Dumfries
Venue: The Usual Place, Dumfries
Date: Thursday 10th December 2015
Time: 11am – 3.45pm
Book now for the Dumfries Roadshow

 

Iverness
Venue: Eden Court, Inverness
Date: Wednesday 16th December 2015
Time: 11am – 3.45pm
Book now for The Iverness Roadshow 

 

If you would like to attend these events you can register in any of these ways:

 • Complete your online registration through the above links
 • Contact Janice to request a booking form
 • Contact Janice to book your place by phone

 

If you have specific access or dietary requirements, please contact Janice to request a booking form.

Reasonable travel expenses will be provided for disabled people.

Contact Janice to discuss.
Inclusion Scotland
Brunswick House
51 Wilson Street
Glasgow
G1 1UZ

Administration Officer and PA: Janice Sheridan
Telephone: 0141 559 5025 ext. 3325 / 0131 281 0860 ext. 5110
Email: janice@inclusionscotland.org
Web: www.inclusionscotland.org

DRILL Programme Roadshows – Wales

Disability Wales - anabledd cymru
Are you interested in:

 • Disability?
 • Equality?
 • Human Rights?
 • Social Justice?

 

If so, please get involved in the new Disability Research on Independent Living and Learning (DRILL) Programme in Wales

 

The DRILL Roadshows

All Roadshows: 11am – 4pm

 • 25 November  – Cardiff Metropolitan University
 • 2 December  – University of Wales, Trinity St David, Lampeter Campus
 • 10 December  – Bangor University

 

Free events with lunch provided

Come along and tell us your ideas!

The DRILL Roadshows are an opportunity to learn more about this exciting project.

No previous experience of research is necessary – the programme is designed to be inclusive and participatory for people with different impairments and health conditions.

A small budget is available to cover disabled people’s travel expenses.

Book your place:
To reserve a place please complete the booking form or call the Disability Wales office on 02920 887325.

 

For further information about DRILL please visit drilluk.org.uk or contact:

Paul Swann, DRILL Wales Programme Officer
Emailpaul.swann@disabilitywales.org
Telephone: 02920 887325
Fax: 02920 888702      
Typetalk: (18002) 02920 885834

Disability Wales/Anabledd Cymru
Bridge House, 3 Caerphilly Business Park, Van Road,
Caerphilly CF83 3GW

 

Sioeau Teithiol Rhaglen DRILL – Cymru


Diddordeb GENNYCH mewn:

 • Anabledd?
 • Cydraddoldeb?
 • Hawliau dynol?
 • Cyfiawnder cymdeithasol?

 

Os felly, byddwch yn rhan o raglen

Ymchwil  Anabledd  er Byw’n Annibynnol a Dysgu (DRILL)

 

Sioeau DRILL

11am – 4pm

 • 25 Tachwedd – Prifysgol Metropolitan   Caerdydd
 • 2 Rhagfyr – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Llanbedr Pont Steffan
 • 10 Rhagfyr – Prifysgol Bangor

 

DIGWYDDIADAU AM DDIM gyda bwyd             

Dewch er mwyn  LLEISIO EICH BARN!

Sioeau DRILL yn gyfle i ddysgu mwy am y project cyffrous hwn.

 

Dim angen unrhyw brofiad ymchwil blaenorol – cynlluniwyd y rhaglen er hwyluso cyfraniad gan bobl gydag amhariadau a chyflyrau iechyd gwahanol.

 

Cyllideb fach ar gael i dalu treuliau teithio pobl anabl.

 

Bwcio lle wrth lenwi’r ffurflen neu galwch swyddfa Anabledd Cymru ar 029 2088 7325.

 

Manylion pellach am DRILL yn drilluk.org.uk neu cysylltwch â Paul Swann, swyddog rhaglen DRILL Cymru

paul.swann@disabilitywales.org          
Ffôn: 02920 887325
Ffacs: 02920 888702      
Typetalk: (18002) 02920 885834

 

Disability Wales/Anabledd Cymru, Tyˆ’r Bont,                          
3 Parc Busnes Caerffili, Heol Van, Caerffili CF83 3GW

 

 

 

 

 

 

DRILL Programme Northern Ireland Roadshows – Have your say on what disability research should focus on.

DRILL – Disability Research on Independent Living and Learning is a new 5 year programme that will see disabled people working with academics and policy makers to develop research and pilot projects that will show how they, and people with long term health conditions, can be better supported to live independent lives. 

 

The DRILL programme is starting with a series of roadshows and we would like to invite disabled people to get involved in developing the research themes and priorities. Don’t worry if you don’t have any experience in research, it’s your views we want to hear. 

Our focus:

Respect: for the lived experiences of people with disabilities.

Your thoughts:  that will form the basis of the kind of research that the programme will deliver.

New ideas: that can be researched, piloted and used to change the policies and practices that affect you.

We would like to invite you to join our roadshow to help us build a better evidence base about approaches that enable people to live independently.  The roadshow information will be used to develop the research priorities for the programme. 

Roadshow details:

There are two roadshows available to attend:

Lisburn Roadshow:
Venue: Lagan Valley Island, The Island, Lisburn
Date: Monday 9 November 2015
Time: 1.30pm – 4.45pm

BSL Interpreters and Electronic Note takers will be present at this roadshow. 

More Information and to book your place

Download the booking form for the Lisburn roadshow

Derry/Londonderry Roadshow:
Venue: City Hotel, Queens Quay, Derry/Londonderry, BT48 7AS
Date: Monday 16 November 2015
Time: 12.30pm – 4pm

BSL / ISL Interpreters and Electronic Note takers will be present at this roadshow. 

More Information and to book your place

Download the booking form for the Derry/Londonderry Roadshow

Travel expenses will be provided for people with disabilities. 

The DRILL project is funded by the Big Lottery Fund.

 

Easy Read – Drill Programme Information

We have produced an easy read information booklet on the DRILL Programme.

The information booklet covers the following areas:

 • What is DRILL
 • The Programme Structure
 • Involvement of disabled people
 • Research and funding
 • Research themes

 

 

Download DRILL Programme Information – Easy Read

 

If you require this information in an alternative format, contact the Programme Manager:
Programme Manager: Sylvia Gordon
Telephone: 028 9029 7880
Email: sylviagordon@disabilityaction.org

DRILL Roadshows – England

The DRILL programme is starting with a series of roadshows – find out if there is one near you! 

We need you to help us build a better evidence base about approaches that enable people to have independent living.  The roadshow information will be used to decide priorities for research, as well as giving a greater voice to disabled people.

 

 • North West – Stockport – 22nd September
 • South East – Southampton – 29th September
 • North East – Darlington – 1st October
 • Eastern – Essex – 6th October
 • Yorkshire & Humberside – York – 7th October
 • East Midlands – Derby – 13th October
 • South West – St Austell Cornwall – 22nd October
 • London – Resource for London – 28th October
 • West Midlands – Worcester – 29th October

DRILL Road Shows – To book a place at one of the roadshow events contact Sophie Walsh at sophie.walsh@disabilityrightsuk.org

#DRILL HASHTAG FEED

#DRILLUK Hashtag Feed

[tagregator hashtag="#DRILLUK, #DRILLENGLAND, #DRILLSCOTLAND, #DRILLNI, #DRILLWALES" layout="one-column"]